V neděli v 9:10 hod. lidi jdoucí na bohoslužby vítají oba zvony - doba zvonění jsou 3 minuty.


Každé umrtí katolíka se oznamuje zvoněním "umíráčkem" kdykoliv během roku. Je možné zazvonit i těm, kteří do katolické církve nepatřili.

Naše zvony se se sídelním nebo emeritním plzeňským biskupem a s kněžími, kteří působí nebo působili ve farnosti, když je Pán odvolá na věčnost, rozloučí následovně:

Zvonění začne v 15.00 hodin, tedy v hodinu, kdy Spasitel zemřel na kříži. Nejprve zvoní "umíráček" (5 min.) po něm se rozezní zvon "Svatý Jan Křtitel" (15 min.), ke kterému se nakonec v páté minutě zvonění zvonu "Svatý Jan Křtitel" přidá i zvon "Nejsvětější Spasitel" (5.minut), rozloučení zvonů nakonec uzavře zase "umíráček" (5 minut). Celková zvonění je 25. minut.

Schéma zvonění:         
6. V sanktusníku (malá věžička nad sákristií) je zvonek odlitý roku 1880 R. Pernerem z Plzně, který byl přelit roku 1927.


Na kostelní věži jsou zavěšeny dva nádherně znějící zvony. Díky P. Jiřímu Barhoňovi a mnoha dárcům, byl jejich pohon změněn z mechanického zvonění elektromotorem na pohon s pomocí lineárního elektrického motoru, který zhotovila a instalovala firma Bachan z Ostravy. Jde o nejmodernější způsob pohonu zvonů, který je ke zvonům absolutně šetrný, protože při něm nedochází k mechanickým rázům, které zvonům velmi škodí. Tento způsob pohonu zvonů velmi doporučujeme všem farnostem, kterým na jejich zvonech skutečně záleží.                                                 
Touškovský kostel má 7 zvonů:

1. Nejtěžší a nejstarší je zvon zasvěcený Nejsvětějšímu Spasiteli. Má výšku 1,34 m a průměr 1,515 m. Váží kolem 3300 kg (55 centenasios) a odlil jej Benedikt Siebenhunner ze Slavkova v roce 1601 - a to přímo v Touškově. Zvon zaplatila touškovská obec.

Ve své jedinečné knize "Posvátná místa království českého" z roku 1909 její autor pražský světící biskup Antonín Podlaha o tomto zvonu píše: "Když jej (v roce 1601) zvonař lil, ženy Touškovské hojně snesly stříbra, aby zvon měl na něm lepší zvuk. Nápis na něm jest latinsko-německý. Ulil jej Benedikt Siebenhunner ze Slavkova (Schlackenwald)".

Zvon je s nápisem latinským a německým, které v překladu zní následovně:

ANNO.1601.CAMPANA.HAEC RESTAVRATA
EST IN LAVDEM ET GLORIAM DEI.HOMI:
NVMQVE.EXCITACIONEM.AD.PIETATEM.
SVMPTIBVS.POLITIAE.TAVSSCOVIENSIS.
CIS.MIZAM.DEVS.VOCEM. OPERIS.HVIVS
BENECICAT.ET.OSTENDAT.NOBIS
MISERICIRDIAM. SVAM

"Roku 1601 byl tento zvon obnoven ke cti a chvále Boha, lidem jako výzva ke zbožnosti, náklady obce Touškov nade Mží. Bůh žehnej jeho hlasu a ukazuj nám své milosrdenství."


Na věnci:

MEIN ANFANG VND END
STEHT. IN.GOTTES.HEND
BENEDICT SIEBENHYNNER
VON SCHLACKENWALDE

"Můj začátek i konec jest v rukou Božích. Benedikt Siebenhunner ze Slavkova".

Dne 28. února 1925 provedlo Chrámové družstvo hudební a akustickou zkoušku zvonů s pomocí "přesných dotekových ladiček Edelmanových" . U tohoto zvonu zasvěcenému Nejsvětějšímu Spasiteli jsou výsledky měření následující:
nárazový tón                  es1 - 0,5
vlastní tón                      es1 + 2
spodní oktáva                es0
vrch. tercie                     ges1 + 1
vrch. kvinta                    b1 - 1
vrch. oktáva                   es2 - 1
vrch. decima                  ges2  
vrch. duodecima            h2 + 2
Tento zvon zvoní každou neděli v 9.10 hod., kdy svolává věřící k bohoslužbám. Dále zvoní v neděli v poledne a večer. Jinak se používá jenom na veliké svátky či jiné slavnostní příležitosti.
2. Druhý v pořadí je zvon zasvěcený svatému Janu Křtiteli. Má výšku 0,790 m a průměr 0,855 m. Byl odlit v roce 1665 a váží kolem 360 kg (6 centenasios). Tento zvon zvoní každé poledne a večer.
Na uchách má vruby a u koruny pásek rozvilin a ovocné festony s rostlinným ornamentem, mezi oběma je nápis:

A VOCE TONITRVI FVLGVRANTIS FULMINE ET TEMPESTATE ET OMNI MALO LIBERA NOS DOMINE IESV CHRIST.
"Od hlasu hromu, třpytícího se blesku a bouře, i ode všeho zlého osvoboď nás, pane Ježíši Kriste !"

Na plášti má dva znaky - opatský a otisk městského pečetidla, nad nimi R.D.D.R.A.C.  a C.T. , mezi tím reliéf Spasitele. Naproti je relief Kalvarie, Madonna v záři a nápisy:

MeLchior Matteus Michelin  Civis Pilsnensis me fudit.
„Melchior Matouš Michelin, měšťan plzeňský, mne odlil."

Dále je v laurovém rámci nápis:

ANNO A PARTV VIRGINEO 1665.
CAMPANA HAEC AD DEI TEROPT.
IMI MAXIMI GLORIAM DEIPARAE
GENETRICI HONOREM REFVSA
ET PRAECVRSORI SALAVATORIS NOS
TRI: DIVO IOANNI BAPTISTAE DICATA
ET CONSECRATA SVMPTIBVS ECCL.
ESIAE TVSSKOVIENSIS EDIEM
SANCTO SACRAE RESTITVTA.

„Roku 1665 od panenského zrození tento zvon k větší slávě Boha trojjediného a ke cti Bohorodičky byl znovu odlit (pravděpodobněji přelit než odlit - campana...refusa) a předchůdci našeho Spasitele, svatému (doslova: božskému) Janu Křtiteli byl věnován a zasvěcen, nákladem touškovského kostela, a v nejsvětějším (doslova: svatosvatém) domě (= kostele) opět umístěn." (Restituta od restituo=znovu vystavět, obnovit, vrátit).

Výsledky měření  u tohoto zvonu zasvěcenému svatému Janu Křtiteli  jsou následující:
nárazový tón                   a1 - 2
vlastní tón                       a1 + 2
spodní oktáva                 a0- 2
vrch. tercie                      c2 - 1,5
vrch. kvinta                     e2 - 2
vrch. oktáva                    a2 - 2
vrch. decima                      -
vrch. duodecima                -
3. Umíráček má výšku 28cm a průměr 35 cm, váha cca 32 kg.

U tohoto zvonu jsou výsledky měření následující:
nárazový tón                  c3
vlastní tón                      c3
spodní oktáva                a0- 2
vrch. tercie                  es2 - 1 (sexta)
vrch. kvinta                       -
vrch. oktáva                      -
vrch. decima                     -
vrch. duodecima               -
4.-5. V lucerně věže kostela jsou dva cimbálové zvony k věžním hodinám. Jeden odbíjí čtvrthodiny, druhý celé hodiny.
 
Zvuk zvonu Nejsvětější Spasitel
Zvuk zvonu sv. Jan Křtitel
                                                                       Kdy zvony zvoní:

Každý den ve 12:00  a 18. hod.  zvoní zvon "Svatý Jan Křtitel" (SJK), v neděli se s ním rozezní i zvon "Nejsvětější Spasitel" (NS)- doba zvonění je 5 minut. Katolíci se modlí polední Anděl Páně.
Zvuk umíráčku
Zvuk sanktus. zvonku
          Umíráček:

   Sv. Jan Křtitel:

  Nejsv. Spasitel:
7. Zvonek používaný na začátku bohoslužby.
Zvuk cimbálů
Když v roce 1925 se začalo uvažovat o doplnění zvonů, z nichž po válce zbyly pouze dva nejstarší, tehdejší kampanolog arcidiecéze pražské dal toto doporučení:
   "Při návrhu na doplnění zvonů působí velikou nesnáz skutečnost, že jsou zbývající zvony laděny v intervalu zvětšené kvarty, tedy co nejnepříznivěji. Aby zvony alespoň trochu zněly souladně, možno k jejich doplnění navrhnouti pouze zvon fis1, kterým se doplní ladění harmonicky na dis1 - fis1 - a1.
     Protože však jest zvon a1 oproti normálnímu ldění značně nižší (o celou čtvrtinu) bude se zvětšená kvarta mírniti a zvuk zvonů přibližovati harmonicko- melodickému ladění es-ges-as.
     Bude třeba při objednávce dbáti toho, aby zvon ges nebyl o nic nižší než normální ladění".
                                                                                                                                       Vyšehrad dne 5. března 1925
                                                                                                                                            Mons. Václav Mueller
Proč naše zvony přestaly zvonit?


Na počátku září 2011 při zvonění upadlo u menšího zvonu srdce, protože praskl šarnýr (zavěšení srdce zvonu). Při kontrole se ukázalo,  že i velký zvon má prasklé zavěšení srdce a malý zvon je nutné pootočit, protože má hluboký výtluk v místě dopadu srdce a hrozí jeho puknutí.
Nezbývá tedy, než s dobrovzdáním památkářů se dát do oprav. Problémem jsou peníze. Rozpočet je kolem 70.000,- Kč.

Prasknutí závěsu zavinil i špatný mechanický pohon zvonu. Proto je nutné změnit i u tohoto zvonu způsob zvonění na zvonění s pomocí lineárního motoru. To bude stát dalších asi 35000,- Kč.

Potřebujeme tedy finanční pomoc všech farníků, obce a podnikatelů, mají-li naše zvony ještě někdy sloužit farnosti i obci. Pokud máte chuť a možnost pomoci, na první stránce serveru v kontaktech máte i číslo účtu farnosti. Předem děkuji za Vaše příspěvky.
........................................................................

Musím poděkovat všem, kdo pomohli svými finančními prostředky opravit zavěšení našich zvonů. Již s nimi můžeme zase zvonit, ale Svatý Jan Křtitel má pouze táhlo na zvonění. K elektrickému zvonění musíme ještě našetřit přes 60.000 Kč.

Dnes v neděli 2.března 2014, v poledne a večer, zazní společně, po dlouhých letech, znovu oba zvony. K pohonu obou slouží lineární motory. Děkuji všem věřícím (nikdo jiný nepomohl) , že jsme vybrali v prvonedělních sbírkách finance na jejich opravu a pohon menšího zvonu. Celková cena opravy je 110.000 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.


Váš farář.
Protokol o tom, kdy císař pán ukradl naše čtyři  touškovské zvony:
Překlady nápisů na zvonech vypracoval PhDr. Vratislav Ryšavý, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni.
Svatý Jan Křtitel
Nejsvětější Vykupitel
Pan Ing. Jan Walter vypacoval o našich zvonech dvoudílnou studii a dal ji k dispozici k uveřejnění na našem serveru. Moc děkujeme.
Následující soubory je nejlépe stáhnout a spustit na vlastním počítači: